Utförda arbeten i nätet

 

Lyresund
Då Lyrfärjan skulle börja köra på el var vi tvungna att förstärka nätet med en ny nätstation vid färjeläget. Klart juni 2019.

Slätthult – Fröjdendal
Mellan Slätthults värmeverk och vattenverket vid Fröjdendal har ca. 2km högspänningsledning ersatts med jordkabel. Två nya nätstationer har ersatt gamla dåliga och detta togs i drift i maj 2019.

Lavö Västergård
Tidig vår 2019 grävde vi ned jordkabel och ersatte ca 300m koppartråd fram till några fastigheter. I samband med detta förlade vi ca 500m högspänningskabel för framtida bruk.

Slätterna
Nya hög och lågspänningskablar har grävts ned under vintern och med detta har vi nu en bra högspänningskabel hela vägen till Käringön och även fått bort en massa hängkabel som orsakat störningar. Klart februari 2019

Sörbo
I Sörbo har ca. 400m högspänning grävts ned och en ny transformator satts då det byggts några nya hus och fler tomter är klara. Klart i november 2018

Svineviken
I området norr om Svineviken har gammal hängkabel ersatts med jordkabel, ca 15 abonnenter har berörts av ombyggnaden. Utfördes i september 2018.

Käringön
Under våren och försommaren 2018 har högspänningsmatningen till Käringön byggts om då vi tidigare hade begränsade möjligheter att rundmata vid en eventuell driftstörning. En ny sjökabel som är drygt 4km lång har lagts ut från Slätterna för att ersätta den gamla från 1977. På själva Käringön har nya högspänningskablar grävts ned och den gamla transformatorkiosken vid fiskaffären har ersatts av en ny vid tennisplanen. I några av nätstationerna har dessutom fjärrstyrning byggts in så att vi snabbt skall kunna koppla om vid ett eventuellt fel utan att behöva åka ut.

Strömsholm-Torebo
Mellan Strömsholm och Torebo ersattes högspänningsledningen med ny jordkabel och i samband med detta grävdes en hel del lågspänning ned. Ca 2500m högspänningskabel och 2000m lågspänningskabel har grävts ned och tre nya transformatorkiosker har ersatt gamla. Arbetet färdigställdes våren 2018.

Kungsviken
I samband med ombyggnad av VA-nätet i Kungsviken har nya ledningar lagts ned och en ny transformator satts då ett antal nya tomter iordningsställts.

Gullholmen
Under 2017 har luftledningsnätet till de 200 abonnenterna på Gullholmen ersatts med jordkabel. Det har varit ett omfattande arbete att få ned alla kablar, skåp samt fiber i de smala gränderna mellan husen men nätet kommer nu inte att påverkas av salt eller blåst.

Areabyten Boxvik
Ungefär 1km högspänningskabel med för klen area har bytts i Boxvik vilket möjliggör stabilare matning till Nösund, Lyr och Mollösund.

Hasslebacken
Från Boxvik till Hasslebacken har en ny högspänningsmatning dragits då Hasslebacken tidigare matats med lågspänning vilket ej varit tillräckligt för att hålla god spänningskvalitet.

Röjning
Under vintern 2016-2017 har vi röjt allt luftledningsnät från Ellös och österut

Siggelanda
Söder om Nösund ersattes en lågspänningsledning från 1937 med ny jordkabel. Ca 500m. Klart februari 2017

Mottagningsstation Bua
Under 2016 byggde vi med hjälp av Eitech AB om vår mottagningsstation. Arbetet som påbörjades i februari och färdigställdes under november är den enskilt största investeringen sedan föreningen bildades. Resultatet blev bra med två transformatorer och all kopplingsutrustning inne väl skyddat från salt och stormar.

Stocken-Härmanö
En ny förbindelse från Stocken över Råön till södra Härmanö utfördes och var klar under hösten 2016. Totalt lades ca 5km högspänningskabel och 2km lågspänning ned. Två nya fjärrmanövrerade nätstationer sattes också. Tack vare denna har vi nu goda rundmatningsmöjligheter av både Stocken och Härmanö.

Hälleviksstrand Masten
Ovanför masten i Hälleviksstrand har en sträcka högspänningsledning med dåliga stolpar ersatts med jordkabel. Klart i maj 2016

Röjning
Under vintern 2015-2016 har den delen av vårt nät som är beläget söder om Ellös blivit underhållsröjt.

Fröjdendal-Brohagen
Under våren 2016 grävdes 2,5km högspänningskabel ned mellan Vattenverket och Brohagen innanför Morlanda Säteri för att på så vis möjliggöra rundmatning av högspänningen vid eventuella driftstörningar.

Kabelskåpsbyte
Under 2015 har ett tjugotal oisolerade kabelskåp ersatts med nya beröringssäkra. Arbetet fortsätter under de kommande åren då vi har ett hundratal skåp kvar att byta.

Kårehogen
Ett område med gammal oisolerad luftledning har grävts ned och ett tiotal abonnenter har fått ny jordkabel fram till sina fastigheter. Utfördes under december 2015.

Mollösund Kvarnen
En ny transformator har satts in i nätet vid kvarnen i Mollösund för att avlasta de befintliga i området. Samtidigt har en ny högspänningskabel lagts mellan Lervik och Skolan för att möjliggöra rundmatning av samhället. Utfördes under hösten 2015.

Bua-Bro förstärkning
En grövre kabel har grävts ned första sträckan ut från Bua ställverk och söderut mot Edshultshall för att möjliggöra högre last vid reservmatning mellan ställverken. Utfördes under oktober-november 2015.

Vasseröd Vatten
Ett område med gammal koppartråd har ersatts av jordkabel.  Utfört i augusti 2015

Stolpbyte utan strömavbrott
Vi har i dagarna gjort ett antal underhållsåtgärder i högspänningsnätet utan att bryta strömmen. Detta har skett med hjälp av en inlånad firma som bland annat bytt en stolpe med frånskiljare i. Ca 200 abonnenter från Kungsviken till Rånäs besparades på så vis ett antal strömavbrott. Utfört Maj 2015.

Förstärkningsarbete Härmanö
En förstärkning av lågspänningsnätet kommer att ske strax norr om Gullholmsbaden. Detta beräknas färdigt i Juni 2015. Arbetet har utförts.

Ombyggnad av Tuvesviksvägen
I samband med Trafikverkets ombyggnad av väg 747 har två nya nätstationer satts och 4,5km nya elkablar förlagts till största delen i gång och cykelvägen. Utfört 2014-2015.