Avbrottsersättning

Elabonnenter har normalt rätt till ersättning för avbrott längre än 12 timmar. Ersättningen är baserad på avbrottets längd samt abonnentens beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen ska betalas ut till kund inom sex månader efter att avbrottet kommit till elnätsföretagets kännedom. Ett avbrott anses har upphört om elen fungerat oavbrutet under minst två sammanhängande timmar.

Det finns ett minimibelopp för ersättningen som ligger på 1 200 kr för år 2024. Det finns också ett maxbelopp som är satt till 300% av kundens totala nätkostnad/år. Ersättningen utbetalas som en kreditpost på elräkningen inom sex månader efter avbrottet.

Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas. Det kan vara om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för elnätsföretaget eller att elöverföringen har varit nödvändigt att försena för att inte utsätta elnätföretagets arbetstagare för betydande risker.

Vid långa elavbrott och ett ersättningsärende vänder kunden sig till elnätsföretagets kundtjänst. Vid en ev. tvist mellan kunden och elnätsföretaget ska kunden i första hand vända sig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller den kommunala konsumentvägledaren Om kunden sedan vill få ärendet prövat kan denne vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol

Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2013:4

Avbrottsperiod
i timmar
Ersättning i procent av
beräknad årlig nätkostnad
12-24 12,5
24-48 37,5
48-72 62,5
72-96 87,5
96-120 112,5
120-144 137,5
144-168 162,5
168-192 187,5
192-216 212,5
216-240 237,5
240-264 262,5
264-288 287,5
>288 300

*Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 % av kundens beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därmed bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp.