Myndighetsavgifter

På min elräkning en gång om året finns tre myndighetsavgifter, vad är det?
De här tre avgifterna finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering.

Elsäkerhetsavgiften (11,10 kr exkl.moms per lågspänningsabonnemang och år) finansierar Elsäkerhetsverkets arbete. Elsäkerhetsverket arbetar för att förebygga att människor och egendom skadas av el. De arbetar också för att elektriska apparater och elinstallationer är konstruerade samt utförda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning för radio- och telekommunikation eller andra apparater.

Elberedskapsavgiften (39,20 kr exkl.moms per lågspänningsabonnemang och år) finansierar delar av Svenska Kraftnäts arbete. Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som sköter stamnätet för elkraft, vilket omfattar landets 200 kV- och 400 kV-ledningar med stationer, utlandsförbindelser m.m. Till uppgifterna hör också att ansvara för att elsystemet är i balans och att dess anläggningar samverkar driftsäkert, så kallat systemansvar. Deras mål är att erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på stamnätet, främja en öppen nordisk elmarknad med konkurrens, utöva systemansvaret kostnadseffektivt samt verka för en robust och flexibel elförsörjning vid kris och krig.

Nätövervakningsavgiften (4,35 kr exkl.moms per lågspänningsabonnemang och år). Den finansierar delar av Energimarknadsinspektionens arbete.