Nätnyttoersättning

Ersättning vid egen elproduktion

Som mikroproducent minskar ni ert eget behov av el från elnätet och därmed också mängden el ni köper in. Den el ni själv inte använder – ert överskott – matas in på vårt elnät och vidare till våra andra kunder i elnätet. Våra kostnader för inköp av el minskar då och för detta erhåller ni som elproducerande kund en ersättning – nätnyttoersättning.

Som elnätsbolag köper vi inte el från egen elproduktion. Ni kan fritt välja vilket elhandelsföretag som ni vill sälja er överskottsel till. Väljer ni inte själva och har en säkringsstorlek på max 100 A kommer det elhandelsföretag ni köper el av att ta emot er överskottsel. Det måste de göra enligt lag, vilket kallas mottagningsplikt.

Kontakta ditt elhandelsföretag för att säkerhetsställa att ert avtal också innehåller ersättning för överskottsel.

Vår ersättning för nätnytta är för år 2022:

Under låglasttid:                         2,7 öre/kWh

Under höglasttid:                       9,2 öre/kWh

Ersättningen redovisas på din faktura.